ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 2

BORANG 2
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 25(1))

SAMAN

Perbicaraan Mal No......................

Di dalam Mahkamah Kadi........................................... di......................................................

Antara

..................................................... pihak memohon

Dengan

..................................................... pihak menentang

yang namanya tersebut di atas beralamat di ...................................................................................

Bahawa kamu dengan ini dikehendaki hadir dengan sendiri (atau dengan wakil kamu) di hadapan Mahkamah yang tersebut pada jam.................pagi/petang pada hari......................haribulan ..................tahun.............untuk menjawab satu tuntutan yang dibuat oleh yang mendakwa yang namanya tersebut di atas terhadap kamu butir-butirnya ada dinyatakan di dalam satu salinan Penyata tuntutan yang dikembarkan bersama-sama ini.

Adalah dengan ini diberi ketahui jika kamu tidak hadir pada hari yang tersebut itu, maka Mahkamah akan membuat hukuman terhadap kamu.

Dan adalah dengan ini diberi ketahui jika kamu hendak melawan tuntutan yang tersebut itu, maka hendaklah dengan tempoh tidak kurang daripada tujuh hari sebelum tarikh yang tersebut di atas, memasukkan di dalam Mahkamah ini dan juga menyerahkan kepada pihak yang memohon pembelaan jawapan mengikut cara yang tertentu.

Bertarikh pada....................haribulan...................tahun.....................

MOHOR MAHKAMAH KADI
.......................................
Pendaftar Mahkamah Kadi


Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.