ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIII - PEMINDAHAN PEMBICARAANSeksyen 86. Acara perjalanan pembicaraan yang dipindahkan.


Pembicaraan yang dipindah kepada mana-mana Mahkamah hendaklah didaftarkan di dalam daftar Mahkamah yang kemudiannya itu dan Mahkamah itu boleh, dengan sendirinya atau atas permohonan mana-mana pihak, memberi arahan-arahan mengenai perjalanan seterusnya pembicaraan itu seperti yang difikirkan patut.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.