ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


JADUAL KETIGA

Seksyen 234(1)
FEE MAHKAMAH

Mahkamah
Rayuan
Mahkamah
Kadi

1. Tuntutan pernyataan tuntutan atau tuntutbalas (sama ada berasingan atau dicatatkan atas saman)

$2.00
2.00
2. Saman kepada pihak kena tuntut atau kepada tiap-tiap orang yang dituntut yang disebutkan

PERINGATAN-Bayaran menurut perkara 1 dan 2 itu hendaklah dibayar di atas saman yang dicatatkan dengan pernyataan tuntutan pembelaan, tuntutbalas dsb.

3. Saman kepada saksi (bagi tiap-tiap saksi yang disebutkan)

2.00
2.00
4. Sebarang jenis notis (bagi tiap-tiap orang yang hendak diberi notis)

2.00
2.00
5. (a) Mengambil affidavit atau ikrar
  (b) Pembetulan ikrar atau affidavit
2.00
1.00
2.00
1.00
6. Menandakan eksibit pada ikrar atau affidavit.

1.00
1.00
7. Memfailkan ikrar atau affidavit

2.00
1.00
8. Apa-apa permohonan yang tiada di-peruntukkan dengan secara lain

2.00
2.00
9. Salinan hukuman atau perintah yang diakui sah

4.00
4.00
10. Salinan rekod bicara atau sebarang dokumen bagi tiap-tiap folio mengandungi 100 perkataan atau

  $2.00 dan tambah $1.00 bagi tiap-tiap folio mengandungi 100 perkataan atau sebahagian daripada-nya.
11. (a) Terjemahan yang diakui sah yang diperbuat oleh Jurubahasa Mahkamah bertauliah.
  (b) Menyemak, membetul dan memberi akuan sah di atas terjemahan yang tidak di-perbuatkan oleh Jurubahasa Mahkamah
  $2.00 dan tambah $1.00 bagi tiap-tiap folio mengandungi 100 perkataan atau sebahagian daripada-nya.

  $2.00 dan tambah $1.00 bagi tiap-tiap folio mengandungi 100 perkataan atau sebahagian daripada-nya.
12. Permintaan bagi melaksanakan sebarang jenis perintah

5.00
3.00
13. Carian dan cabutan

5.00
4.00
14. (a) Notis ulangbicara
  (b) Memfail rekod ulangbicara
50.00
2.00
15. Penyampaian sebarang saman yang dikehendaki oleh Mahkamah supaya disampaikan
  (a) dengan basikal bagi tiap-tiap sebatu perjalanan

  (b) bagi perjalanan dengan sebarang cara yang lain
  (c) Penyampaian bersendirian
2.00


0.50

wang yang sebenar dibelanjakan oleh penyampai saman.

Percuma
2.00


0.50
16. Bayaran Perakuan Feraid:
  (a) Bagi satu Perakuan Feraid:
   (i) Nilaian pesaka kurang dari $10,0000.00

   (ii) Nilaian pesaka antara $10,000.00 dan $25,000.00

   (iii) Nilaian pesaka lebih dari $25,000.00--bagi $25,00.00 yang pertama
   Bagi tiap-tiap $5,000.00 tambahan atau sebahagian daripadanya

  (b) Bagi tiap-tiap satu munasakah tambahan.
10.00

20.00


25.00

2.002.00
17. Memorandum melantik dan melepaskan peguam atau wakil.

5.00
5.00
18. Lain-lain perkara yang tidak tergulung di atas

Atas budibicara Mahkamah
19. (i) Kamsen atas apa-apa penjualan Mahkamah adalah di atas harga nilaian di atas yang dituntut seperti berikut:

Tiada lebih daripada $50.00

Lebih daripada $50.00 tetapi tidak lebih daripada $100.00
$0.50

1.00
$0.50

1.00
Mahkamah
Rayuan
Mahkamah
Kadi
Lebih daripada $100.00 tetapi tidak lebih daripada $200.00

Lebih daripada $200.00 tetapi tidak lebih daripada $300.00

Lebih daripada $300.00 tetapi tidak lebih daripada $400.00

Lebih daripada $400.00 tetapi tidak lebih daripada $500.00

Lebih daripada $500.00 tetapi tidak lebih daripada $1,000.00

Lebih daripada $1,000.00 tetapi tidak lebih daripada $2,500.00

Lebih daripada $2,500.00 dikira $1.00 pada tiap-tiap $100.00 atau sebahagian daripadanya.

2.00


3.00


4.00


5.00


10.00


-
2.00


3.00


4.00


5.00


10.00


25.00


Dengan syarat jumlah kamsen yang kena dibayar di atas mana-mana satu tuntutan, pernyataan tuntutan atau tuntutbalas itu tiada lebih daripada $500.00.

(ii) Mana-mana tuntutan, pernyataan tuntutan atau tuntutbalas yang tiada boleh dinilai harganya maka apabila Mahkamah tetapkan di dalam hukuman itu beberapa banyak nilainya. Kamsen yang kena dibayar hendaklah menurut kadar di atas.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.