ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVIII - HUKUMAN DAN PERINTAHSeksyen 132. Tarikh hukuman atau perintah.


Tiap-tiap hukuman atau perintah hendaklah mengandungi tarikh bila ianya dibuat dan hendaklah terus berkuatkuasa dari tarikh itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.