ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXVII - WASI DAN PENTADBIRSeksyen 202. Takrif.


Dalam Bahagian ini "wasi" ertinya seorang wasi yang telah membuktikan wasiat atau seorang pentadbir.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.