ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 9

BORANG 9
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 95 (2))

SAPINA UNTUK MENGEMUKAKAN DOKUMEN

Di dalam Mahkamah Kadi............................ di ..........................

Kepada:

........................................................... di alamat .............................................

A

Kamu adalah dengan ini diperintah membawa bersama-sama ke Mahkamah Kadi suratan (suratan-suratan) pada pukul .............. pagi/petang pada .............. haribulan ................... tahun .............. untuk dijadikan keterangan bagi pihak ...........................................

atau

B

Kamu adalah dengan ini diperintah bawa tunjuk di hadapan atau menghantar kepada Mahkamah Kadi yang tersebut di atas pada atau sebelum pukul ..................... pagi/petang pada ................ haribulan ..................... tahun .................... suratan (suratan-suratan) seperti berikut:

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Mana-mana orang dengan sengajanya tidak menurut perintah ini bolehlah disifatkan sebagai biadap kepada Mahkamah dan boleh diambil tindakan menghina Mahkamah.

Bertarikh ............. haribulan ............ tahun ............

...................................
Pendaftar
________________________________________________________________________________________

Peringatan:

Jika kamu disapina untuk mengemukakan dokumen, maka kamu adalah disifatkan sebagai telah menurut sapina ini sekiranya kamu mengambil langkahan untuk membawa ke Mahkamah dokumen pada hari dan jam yang tersebut di atas.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.