ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 139. Perkara-perkara diliputi oleh perintah.


Semua komisyen, yuran dan perbelanjaan, dan kos peguam berhubung dengan perlaksanaan hendaklah dikenakan sebagai tambahan kepada hutang-hukuman. Kos peguam hendaklah, melainkan diarahkan oleh Mahkamah sebaliknya, ditaksirkan sebanyak lima peratus dari amaun hutang-hukuman itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.