ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 19

(Seksyen 166 (1))

WARAN TANGKAP

Kes Mal Bil. .........................

Kepada Ketua Polis Negeri Kedah Darulaman dan semua pegawai polis yang lain.

Bahawasanya ................................................................................................................. telah didapati bersalah kerana enggan atau cuai dari melaksanakan perintah Mahkamah dalam kes Mal ............................................................ dan untuk penghinaan ini telah diputuskan tahanan dalam jagaan ................................................................ tahun ..................... bulan .......................

Ini adalah memberi kuasa dan menghendaki kamu untuk mengambil si berhutang hukuman ini dalam jagaan kamu dan dijaga dengan selamat dalam jagaan kamu untuk tempoh yang tersebut di atas, dan ia hanya baleh dikeluarkan dari penjara dengan izin Mahkamah ini dan mengembalikan hukuman ini dengan catatan memperaku cara hukumannya dan bayaran-bayarannya.

Diperbuat di bawah tandatangan saya dan meteri Mahkamah.

Bertarikh .................. haribulan ............................ tahun .....................MOHOR MAHKAMAH KADI
......................................
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.