ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEGUAMSeksyen 36. Peguam enggan menandatangani wakalah.


Jika seorang peguam enggan menandatangani wakalah dalam borang yang ditetapkan, Mahkamah boleh atas permohonan memerintahnya supaya berbuat demikian. Dalam mana-mana permohonan tersebut Mahkamah hendaklah mengiktiraf tuntutan lien atau memerintah perbelanjaan. Kos permohonan adalah di atas budibicara Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.