ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN II - BENTUK TINDAKANSeksyen 7. Penolakan.


Suatu dokumen yang tidak mematuhi kehendak peruntukan-peruntukan Bahagian ini boleh ditolak atau dipulangkan untuk pindaan, tetapi Mahkamah atau Pendaftar boleh oleh kerana kepentingan ekonomi membenarkan penggunaan borang-borang atau kertas yang lebih kecil atau rendah mutunya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.