ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 225. Taksiran


Kos tidak boleh dicukai tetapi hendaklah ditaksirkan oleh Mahkamah mengikut senarai-angka dan kaedah di dalam Jadual Pertama selepas pembicaraan itu atau oleh Pendaftar apabila menyelesaikan kandungan hukuman atau perintah dan hendaklah ditambah atau ditolak daripada mana-mana jumlah wang yang kena dibayar di bawahnya. Kos ialah satu caj di atas hal-perkara sesuatu pembicaraan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.