ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 6

BORANG 6
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 54)

PEMBELAAN

Pembicaraan Mal No. ....................
Di dalam Mahkamah Kadi.............................. di.................................
...............................................................................................................pihak memohon
................................................................................................................pihak menentang

yang namanya tersebut di atas beralamat di........................................................................

Saya sebagai penentang di dalam kes Mal Bil ... daerah .............. membuat pembelaan seperti berikut:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................


*
Bertarikh pada ................. haribulan .................. tahun ............


............................................................
(Nama Pihak Kena Tuntut dan Tandatangan)
*Kembarkan helaian lain sekiranya tidak mencukupi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.