ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 274. Peraturan-peraturan.


D.Y.M.M Sultan dengan nasihat Majlis boleh melalui pemberitahu dalam Warta membuat peraturan bagi menjalankan peruntukan-peruntukan Enakmen ini khususnya, tetapi tanpa menyentuh keluasan yang tersebut di atas, boleh membuat peraturan mengenai-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.