ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIANSeksyen 47. Bukti penyampaian.


Penyampaian surat perintah boleh, kecuali Mahkamah memerintahkan sebaliknya, dibuktikan melalui ikrar orang yang melaksanakan penyampaian itu dan di mana penyampaian itu adalah kepada orang itu sendiri dan orang-orang itu tidak dikenalinya, melalui ikrar itu dan ikrar orang yang mengcamkan orang yang kepadanya surat perintah itu disampaikan. Orang yang kepadanya surat perintah itu disampaikan hendaklah menandatangani perakuan penyampaian, tetapi keengganan atau ketidakupayaannya menandatangani tidak akan menyentuh kesempurnaan penyampaian itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.