ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAHSeksyen 223. Lain-lain harta.


Semua barang perhiasan, sekuriti dan harta alih (selain daripada wang dan apa-apa suratikatan atau dokumen yang dikehendaki bagi maksud pembicaraan atau perbicaraan) yang diperintah untuk disimpan di dalam mahkamah hendaklah disimpan di Perbendaharaan Negeri dan tidak boleh dikeluarkan tanpa perintah Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.