ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 10

BORANG 10
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 95 (3))

SAPINA UNTUK MEMBERI KETERANGAN

Perbicaraan Mal Bil...............

Di dalam Mahkamah Kadi ................................................. di .........................................................

Kepada:
..................................................................................................................................................
di alamat .....................................................................................................................................
Kamu adalah dengan ini diperintahkan hadir sendiri di hadapan Mahkamah yang tersebut pada pukul ............ pagi/petang pada ....................... haribulan ..................... tahun .................... untuk memberi keterangan bagi pihak ....................................................... dan hendaklah kamu berada sepanjang waktu perbicaraan tersebut di atas atau sehingga kamu mendapat kebenaran Mahkamah bagi meninggalkan Mahkamah.

Bertarikh pada.....................haribulan...................tahun..................
.........................
Pendaftar
________________________________________________________________________________________

Peringatan:

1. Wang sebanyak $......................... menurut Jadual Kedua, adalah dihantar bersama-sama ini.

2. Jika kamu dikehendaki berada di Mahkamah lebih daripada hari yang tersebut maka wang sebanyak $ ..................... akan dibayar kepada kamu bagi tiap-tiap hari yang dihadiri menurut Jadual Kedua.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.