ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXVII - WASI DAN PENTADBIRSeksyen 203. Kos pihak menuntut.


Kos pembicaraan yang dibawa oleh seorang wasi yang telah ditolak atau gagal hendaklah biasanya ditanggung olehnya sendiri, tetapi Mahkamah boleh atas alasan yang mencukupi membenarkan kos terhadap hartapesaka sebagai langkah pertama dan jika tidak boleh diperolehi darinya, dituntut dari wasi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.