ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 268. Notis untuk mengakui fakta atau dokumen.


Apabila sesuatu fakta berkaitan atau dokumen itu nampaknya susah atau mahal untuk dibuktikan, pihak yang menanggung beban membuktinya itu boleh dengan memberi notis menghendaki mana-mana pihak lawan mengakui hal itu bagi maksud pembicaraan khas sahaja dan tertakluk kepada pengecualian yang patut sahaja. Sesuatu pengakuan sedemikian boleh juga dibuat dengan surat. Jika pengakuan itu tidak dibuat dan Mahkamah berpendapat bahawa dalam hal keadaan itu adalah berpatutan ia membuatnya, Mahkamah boleh memerintah pihak itu untuk membayar kos bagi membuktikan fakta atau dokumen itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.