ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVII - PERBICARAANSeksyen 119. Tuntutan berdampingan.


Apabila hukuman diberi untuk amaun tertentu atas kedua-dua tuntutan dan tuntutbalas Mahkamah boleh membuat tolak-kira dan memberi hukuman bagi yang baki sahaja tetapi tanpa menyekat kuasa Mahkamah untuk membuat perintah berkenaan kos sebagaimana yang difikirkan patut.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.