ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAK



Seksyen 11. Wakil.


Seorang yang tidak berada di dalam Negeri boleh diwakili bagi semua maksud oleh seorang wakil yang telah diberikan kuasa penuh.



Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.