ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 4

BORANG 4
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 32)

PENUKARAN PEGUAM

Saya ....................................................................... Kad Pengenalan ............................................. Alamat .............................................................................................................................. dengan ini memberitahu kepada Mahkamah pertukaran peguam saya yang bernama ...................................... ............................................. dari .......................... kepada ............................................................ dari ...................... untuk mewakili saya di dalam kes Mal No. ........................... Bil .........................


Sekian, terima kasih.

Bertarikh ............... haribulan ............. tahun ...........


.....................................................
(Nama Pemohon dan Tandatangan)

______________________________________________________________________________________
PENERIMAAN

Saya ....................................................................... Kad Pengenalan ............................................. dari ............................... dengan ini menerima perlantikan sebagai Peguam di dalam kes Mal ............. bil .................. daerah ................... dari ........................

Bertarikh ....................


.................................................................
(Nama Peguam Syar' i dan Tandatangan)Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.