ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan tarikh kuatkuasa.


Undang-undang ini bolehlah dinamakan Enakmen Aturcara Mal Islam 1979 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahu dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.