ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XV - SAPINASeksyen 103. Kegagalan menghadiri.


Tertakluk kepada seksyen 99, jika mana-mana orang yang telah disampaikan dengan sempurnanya sapina untuk memberi keterangan atau mengemukakan dokumen, tanpa sebab yang mencukupi diberi, gagal menghadiri di Mahkamah itu sama ada pada hari pertama atau hari disambung pembicaraan, atau mengemukakan dokumen seperti yang diperintahkan ia adalah bersalah menghina Mahkamah. Mahkamah boleh juga mengeluarkan waran untuk menangkapnya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.