ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 13. Remaja.


(1) Mahkamah boleh melayani apa-apa tuntutan yang dibuat oleh remaja yang baligh seolah-olah ianya dewasa.

(2) Walau apapun peruntukan seksyen-kecil (1), remaja boleh menuntut dan membela melalui penjagasahnya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.