ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 160. Penggantungan perlaksanaan.


Mahkamah boleh atas sebab-sebab yang mencukupi menggantungkan perintah perlaksanaan pada mana-mana peringkat dan boleh mengenakan syarat-syarat mengenai pembayaran dalam Mahkamah, cagaran atau selainnya sepertimana yang difikirkan patut, dan boleh selepas itu memerintah supaya mana-mana harta yang dirampas atau ditahan dilepaskan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.