ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVII - PERBICARAANSeksyen 123. Kos perkhidmatan.


Mahkamah boleh selain daripada memberi hukuman membuat suatu perintah caj perkhidmatan atas kadar yang difikirkan patut.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.