ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XV - SAPINA



Seksyen 100. Penyampaian.


(1) Sapina hendaklah diserahkan oleh belif kecuali jika Mahkamah memerintahkan sebaliknya.

(2) Tiada sapina boleh disampaikan di mana-mana tempat di luar negeri kecuali jika dibenarkan oleh Mahkamah.




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.