ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 14

BORANG 14
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 143)

PERINTAH RAMPASAN DAN PENJUALAN HARTA
SI BERHUTANG HUKUMAN

Perbicaraan Mal No.....................
Di dalam Mahkamah Kadi..........................di......................................

Di antara

...................................................................................................... si piutang hukuman

Dan

...................................................................................................... si berhutang hukuman oleh Kadi .......................................................................

Bertarikh pada.............haribulan.........................tahun...............

Kepada:

..................................................................... pihak yang berhutang hukuman yang namanya tersebut di atas yang tinggal di alamat .........................................................................................................
Bahawa kamu dengan ini dikehendaki supaya melaksanakan perintah Mahkamah ini iaitu ............................. seperti yang dikeluarkan perintah ke atas kamu mengikut seksyen .......... Enakmen ............ tahun ..........

Adalah dengan ini diberi ketahui jika kamu tidak segera melaksanakan perintah ini maka bolehlah diperbuat hukuman-hukuman ke atas kamu mengikut Enakmen Aturcara Mal Islam 1979.

Bertarikh pada.............haribulan.........................tahun...............


MOHOR MAHKAMAH KADI
.....................
Kadi

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.