ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


JADUAL PERTAMA

(Seksyen 225)

Kos Guaman

Nilai Tuntutan atau tuntutbalas
Menuntut
Membela

1. Jika tuntutan atau tuntut balas tidak melebihi $50.00
$25.00
$25.00
2. Melebihi $50.00 penambahan sebanyak $2.00 bagi tiap-tiap $25.00 yang melebihi $ 50.00 itu dan seterusnya.
-
-
3. Setengah daripada kos guaman jika hukuman atau perintah diperolehi secara persetujuan atau penyelesaian tertakluk kepada kos minima $ 25.00
-
-
4. Dalam hal-hal lain, di atas budibicara Mahkamah.
-
-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.