ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 3

BORANG 3
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 30)

WAKALAH PEGUAM

Saya ....................................................................... Kad Pengenalan ............................................. alamat .............................................................................................................. dengan ini melantik ....................................................................... sebagai wakil saya di dalam perbicaraan kes Mal No. ......................... Bil ..................... daerah .................................... tajuk ........................................ seksyen ....................... (nyatakan undang-undang yang berkenaan) hingga diberitahu pembatalan atau penukarannya.

Sekian, terima kasih.

Bertarikh ............... haribulan ................................ tahun ..........................


.................................................
(Nama Pemohon dan Tandatangan)

__________________________________________________________________________________
PENERIMAAN

Saya ....................................................................... Kad Pengenalan ............................................. dari ............................................ dengan ini menerima perlantikan sebagai Peguam di dalam kes Mal .................... bil .................. daerah ................... dari ........................

Bertarikh ....................


....................................................
(Nama Peguam Syar' i dan Tandatangan)Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.