ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 16

BORANG 16
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 144 (2) (d))

NOTIS GARNISHMEN

Perbicaraan Mal No.....................

Di dalam Mahkamah Kadi..........................di......................................

Kepada:
.........................................................................................

Kamu adalah dengan ini diperintahkan supaya menahan harta si berhutang hukuman yang namanya ................................................... kepada ....................................................................... seperti dalam perintah yang dilampirkan bersama-sama ini.

Dan adalah selanjutnya diberitahu sekiranya kamu berhajat hendak membantah perintah ini hendaklah dalam tempoh tidak kurang dari 7 hari mengemukakan kepada Mahkamah ini satu pembelaan yang sempurna mengikut Enakmen Aturcara Mal Islam 1979 serta menyampaikan salinannya kepada si piutang hukuman atau peguamnya.

Diperbuat pada...................haribulan....................tahun................


MOHOR MAHKAMAH KADI
.....................
Kadi
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.