ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVII - PERBICARAANSeksyen 114. Pembicaraan dalam Mahkamah.


Tertakluk kepada seksyen 74 dan peruntukan Undang-undang bertulis lain semua pembicaraan selain dari yang di hadapan Pendaftar hendaklah dibicara dan diputuskan dalam Mahkamah terbuka.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.