ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 15

BORANG 15
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 144 (2) (a))

NOTIS GARNISHMEN

Perbicaraan Mal No.....................

Di dalam Mahkamah Kadi..........................di......................................

Antara

.................................................................................................... pihak si piutang hukuman

Dengan

.................................................................................................... pihak si berhutang hukuman

Dengan

.....................................garnishee

Kepada:

.................................................................................................. pihak yang ditujukan notis ini yang namanya tersebut di alamat .....................................................................................................

Bahawa kamu dengan ini diperintahkan menahan harta dan eset si berhutang hukuman yang namanya tersebut di atas sebanyak $ ....................... dalam tempoh 14 hari dari tarikh kamu menerima perintah itu kepada ...................................................................................

Kiranya kamu ingkar perintah ini kamu akan diambil tindakan undang-undang oleh Mahkamah ini.


Bertarikh pada.............haribulan.........................tahun...............


MOHOR MAHKAMAH KADI
.....................
Kadi

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.