ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 1

BORANG 1
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 6(1))

Dalam Mahkamah Kadi Daerah ...................................................... Bilangan ............................. Tahun ..................... Tajuk .................................................
Kepada Pendaftar/Penolong Pendaftar .................

BAHAWASANYA Saya pemohon ................................................................ Kad Pengenalan .......................... Alamat ........................................................................................... mengemukakan dokumen di atas bagi memenuhi kehendak seksyen ....................... Enakmen Aturcara Mal Islam 1979.

Sekian terima kasih.


...............................................
(Nama Pemohon dan Tandatangan)



Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.