ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 17

BORANG 17
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 159 (2))

NOTIS MENUNJUKKAN SEBAB-SEBAB SI BERHUTANG
HUKUMAN TIDAK PATUT DIMASUKKAN KE PENJARA

Bilangan Kes Mal No.....................
Di dalam Mahkamah Kadi.................................................
Di antara

........................................ si piutang hukuman
Dan

..................................... si berhutang hukuman

Kepada:

..........................................yang tinggal di alamat.......................................

Bahawasanya telah diperbuat permohonan di hadapan saya iaitu .....................................yang tinggal di alamat..............................dikehendaki menjawab satu tuntutan yang dibuat oleh si piutang hukuman yang namanya yang tersebut di atas mendakwa bahawa kamu sengaja enggan atau cuai mematuhi perintah perlaksanaan Mahkamah seperti yang dilampirkan bersama ini. Adalah dengan ini diberi ketahui kepada kamu supaya memberi atau menunjukkan sebab-sebab yang munasabah mengapa kamu tidak boleh dimasukkan ke dalam penjara.

Bertarikh pada...................haribulan....................tahun................


MOHOR MAHKAMAH KADI
.....................
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.