ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVII - PERBICARAANSeksyen 116. Ketiadahadiran pihak.


(1) Jika pada hari perbicaraan-
(2) Mana-mana hukuman atau perintah yang diberi atau dibuat semasa suatu pihak tidak hadir boleh, atas permohonannya dan jika sebab yang patut berkenaan ketidakhadirannya diberi, diketepikan dan pembicaraan itu boleh dibicarakan semula atas syarat-syarat berkenaan kos atau sebaliknya seperti yang difikirkan patut oleh Mahkamah. Notis permohonan itu hendaklah diberi kepada pihak lawan.

(3) Jika terdapat lebih dari satu pihak menuntut atau pihak kena tuntut dan seorang sahaja hadir, Mahkamah boleh membicarakan tindakan itu seolah-olah semua pihak hadir.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.