ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENZAHIRANSeksyen 80. Keistimewaan.


Pengemukaan dan pemeriksaan dokumen-dokumen di bawah Bahagian ini hendaklah tertakluk kepada peruntukan-peruntukan mana-mana undang-undang mengenai perhubungan dan dokumen istimewa.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.