ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXV - INTERPLEADERSeksyen 198. Kos dan penjualan.


Dalam mana-mana pembicaraan interpleader Mahkamah boleh membuat perintah tertentu mengenai kos dan mengenai apa-apa penjualan atau pelupusan mana-mana harta dalam pertikaian seperti yang difikirkan patut, dan boleh dengan sendirinya menaksirkan nilai mana-mana harta tersebut.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.