ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIANSeksyen 43. Tarikh pengembalian lain-lain pembicaraan.


Notis berkenaan semua pembicaraan lain hendaklah disampaikan dalam tempoh masa 2 hari genap, tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang bertulis sebaliknya dan melainkan Mahkamah memerintah sebaliknya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.