ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 270. Suruhanjaya atau surat permintaan.


Suatu Suruhanjaya atau surat permintaan untuk memeriksa saksi, sama ada di luar bidang kuasa atau di dalam Mahkamah lain dalam bidang kuasa boleh dikeluarkan oleh Mahkamah atas permohonan dan setelah pemohon itu mendeposit sejumlah wang yang difikirkan patut untuk membiayai perbelanjaan maksud itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.