ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 23. Pemulihan kerana kemungkiran.


Apabila sesuatu permohonan patut dibuat di bawah seksyen 22 dan tidak dibuat dalam tempoh masa yang menasabah, Mahkamah boleh dengan sendirinya atau atas permohonan mana-mana pihak memerintah pihak atau orang berkenaan supaya membuat permohonan dalam suatu tempoh masa tertentu, dan jika kemungkiran berlaku boleh menolak tindakan itu, atau memerintah supaya pihak atau orang berkenaan dihindarkan daripada membela, mengikut yang mana berkenaan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.