ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 140. Penjelasan.


Seorang si berhutang-hukuman yang telah menjelaskan sesuatu hukuman hendaklah berhak atas permohonannya, atau jika secara persetujuan, tanpa permohonan rasmi, mendapatkan penjelasannya itu dicatitkan di dalam fail dan Buku Daftar Tindakan Mal. Jika si piutang-hukuman enggan memberi persetujuan tentang catitan-catitan tersebut, Mahkamah boleh, jika ia mendapati bahawa hukuman itu telah dijelaskan, memerintahnya supaya membayar kos permohonan itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.