ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 11

BORANG 11
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 107)

IKRAR

Saya ............................................................... Kad Pengenalan ......................... di alamat ............................................................................. sebagai pemohon/penentang dalam kes Mal Bil...........................daerah......................membuat ikrar seperti berikut.
Bahawa saya (sebut nama)....................................dengan sesungguhnya mengaku bahawa keterangan saya dalam permohonan ini..............................adalah benar dan tidak apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka.

Bertarikh..................haribulan...................tahun.............

....................................
(Nama Pengikrar dan Tandatangan)

Dibuat ikrar ini
di hadapan Pendaftar
Mahkamah Kadi Daerah
.....................................

Bertarikh......................

Di hadapan Pendaftar Mahkamah Kadi menurut Seksyen 106 (a) Enakmen Aturcara Mal Islam 1979.

...............................................
(Nama Pendaftar Mahkamah Kadi
dan Tandatangan)Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.