ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IV - SAMANSeksyen 27. Pengeluaran dan penyampaian.


Pendaftar hendaklah memeriksa saman dan, jika saman itu berbentuk sempurna, dan jika pihak menuntut telah menjelaskan bayaran-bayaran sepatutnya (termasuk bayaran-bayaran untuk pemyampaian saman itu), hendaklah memberikan suatu nombor bersiri kepadanya memeterikan, menandatangani dan mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada belif untuk penyampaian. Jika Pendaftar berpendapat bahawa saman itu tidak di dalam bentuk sempurna, ia boleh menolaknya atau mengarahkan supaya saman itu dipinda.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.