ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 12

BORANG 12

NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 126)

HUKUMAN

Di antara

Pemohon/Pihak Merayu................................................................................................
Dan

Penentang/Pihak Menentang..........................................................................................

PERINTAH

Oleh Tuan.............................
Kadi/Timbalan Kadi Besar/Kadi Besar Kedah Darulaman.
Bertarikh pada................
Bahawasanya ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

MOHOR
......................................................
Pendaftar/Kadi/Kadi Besar/Timbalan
Kadi Besar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.