ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 20

(Seksyen 167 (2))

NOTIS HUKUMAN

Kes Mal Bil. .........................

Antara

............................................................................................................... si piutang hukuman

Dan

............................................................................................................. si berhutang hukuman

Kepada Pendaftar Mahkamah Kadi Daerah ................................................................... Negeri Kedah Darulaman.

Bahawasanya saya ............................................................................................................... Kad Pengenalan ................................... yang tinggal di alamat ........................................
......................................................................................................................... yang telah mendapat faedah dari perintah Mahkamah Kadi, Daerah .............................................. bilangan ................................................... terhadap si berhutang hukuman yang tersebut namanya di atas. Oleh kerana si berhutang hukuman sengaja enggan atau cuai mematuhi perintah Mahkamah yang telah memerintahkannya ................................................................................................... .......................................................................................
Maka inilah saya memohon supaya dikeluarkan Notis Hukuman.

Bersama-sama ini saya sertakan wang deposit sebanyak ............................ untuk perlaksanaan Notis Hukuman ini.


..................................................................................
Nama: Pengikrar (si Piutang Hukuman) dan Tandatangan

Dibuat ikrar ini di hadapan Pendaftar Mahkamah Kadi Daerah

...........................................................
Bertarikh .........................................

Di hadapan Pendaftar Mahkamah Kadi menurut Seksyen 106 (a) Enakmen Aturcara Mal Islam 1979 Bil 2/1984.


...........................................................
(Nama Pendaftar Mahkamah Kadi)


Diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri pada 14hb Muharam, 1400 bersamaan dengan 4hb Disember 1979.


MOHD. YUNUS BIN ARIFFIN,
Setiausaha, Dewan Undangan Negeri Kedah

[PSU (K) 831 / 1400.]Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.