ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 161. Pemakaian.


Peruntukan Bahagian ini hendaklah dipakai mutatis mutandis kepada tuan punya harta yang telah mendapat waran distress seolah-olah ia adalah si piutang-hukuman dan terhadap penyewanya, seolah-olah ia adalah si berhutang-hukuman, tetapi harta yang tidak berkaitan dengan waran distress ini tidaklah tertakluk di bawah peruntukan ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.