ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXII - RAYUAN KEPADA MAHKAMAH RAYUAN



Seksyen 246. Perlaksanaan hukuman semasa rayuan.


Apabila mana-mana pihak telah mengambil keluar perintah Mahkamah Rayuan dan telah mengemukakan perintah itu kepada Mahkamah Kadi darimana rayuan dibuat, Mahkamah Kadi itu hendaklah melaksanakan perintah itu mengikut peruntukan Enakmen ini.



Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.