ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 253. Borang.


Borang-borang yang ditetapkan di dalam Enakmen ini hendaklah dipakai di mana berkenaan dan dengan pengubahsuaian tertentu jika hal keadaan menghendaki, tetapi borang itu tidak boleh diubah sedemikian semata-mata untuk mengenakan ke atas seorang itu apa-apa tanggungan atau melucutkan daripadanya apa-apa hak atau maklumat kecuali jikalau pengubahsuaian itu dibenarkan oleh undang-undang.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.