ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVI - IKRARSeksyen 109. Eksibit.


(1) Tiap-tiap eksibit pada ikrar hendaklah ditandakan oleh orang yang mengambil ikrar seperti berikut-

"Ini ialah eksibit yang ditanda "...................", yang tersebut di dalam ikrar bertarikh................... yang diikrarkan sumpah di hadapan saya pada.................19.........."

(2) Semua eksibit hendaklah berada di dalam jagaan pengikrar, jika ia menghendaki, kecuali jika Mahkamah memerintahkan sebaliknya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.